Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ROCKWOOL BV

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ROCKWOOL BV

Artikel 1 Definities

1.1In dit document betekent "ROCKWOOL" ROCKWOOL BV, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 13014428 dan wel een aan haar gelieerde vennootschap; "overeenkomst" verwijst naar deze Algemene Verkoopvoorwaarden, tezamen met de relevante door ROCKWOOL verstrekte offertes of opdrachtbevestigingen dan wel gesloten overeenkomsten, waarin de voorwaarden en bepalingen voor de levering van Goederen en/of Diensten door ROCKWOOL aan Opdrachtgever zijn opgenomen; "Goederen" betekent onder andere de producten, materialen, reserveonderdelen, het ontwerp, de gereedschappen, apparatuur, software, licenties en alle aanverwante documentatie die  door ROCKWOOL worden aangeboden en geleverd; "Diensten" betekent de diensten en alle daarop betrekking hebbende dan wel daaruit resulterende  door ROCKWOOL te leveren producten, diensten en resultaten; en "Opdrachtgever" betekent elke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met ROCKWOOL aangaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door ROCKWOOL gedaan aan of aangegaan met een Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan. 

2.2Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden of bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover deze apart uitdrukkelijk en schriftelijk tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever zijn overeengekomen voor elke afzonderlijke overeenkomst.

2.3Opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst gesloten is waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, gaat akkoord met de toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden op alle nadere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

3.1Alle aanbiedingen van ROCKWOOL zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever zijn onherroepelijk.

3.2ROCKWOOL is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.

3.3Onjuistheden in de opdrachtbevestiging van ROCKWOOL dienen binnen 2 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan ROCKWOOL te worden bericht, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is.

3.4Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden ROCKWOOL alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

3.5ROCKWOOL heeft het recht om naar eigen inzicht voor de uitvoering van de opdracht één of meerdere derden in te schakelen.

3.6Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 4 Gegevens

4.1Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan ROCKWOOL verstrekte gegevens en informatie. ROCKWOOL is niet gehouden de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van deze aan haar verstrekte gegevens te onderzoeken.

4.2ROCKWOOL is eerst gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien Opdrachtgever alle door ROCKWOOL verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. 

4.3Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ROCKWOOL staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ROCKWOOL daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.4Indien en voor zover ROCKWOOL direct of indirect schade lijdt doordat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en/of informatie onjuist en/of onvolledig zijn, is Opdrachtgever gehouden die schade volledig aan ROCKWOOL te vergoeden.

Artikel 5 Conformiteit

5.1Alle opgaven door ROCKWOOL van hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en/of andere eigenschappen met betrekking tot haar Goederen en Diensten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. ROCKWOOL kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Deze opgaven gelden daarom bij benadering en zijn vrijblijvend. Opdrachtgever dient de overeenstemming met door ROCKWOOL opgegeven of met ROCKWOOL overeengekomen hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en/of andere eigenschappen bij inontvangstneming van de Goederen dan wel oplevering van de Diensten te controleren. 

5.2Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, brochures, reclamemateriaal, prijslijsten en op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden ROCKWOOL niet.

5.3Geringe afwijkingen van kleur, zuiverheid en kwaliteit zullen nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige reclame, weigering tot acceptatie van de levering of ontbinding van de overeenkomst of vertraging in de betaling van de prijs. 

5.4Alle technische eisen die door Opdrachtgever aan de te leveren Goederen worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door Opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.

5.5Indien door ROCKWOOL een model, monster en/of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren Goederen kunnen van het monster, model en/of voorbeeld afwijken, tenzij door ROCKWOOL uitdrukkelijk is vermeld dat zou worden geleverd conform de getoonde of verstrekte monster, model en/of voorbeeld.

5.6Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van ROCKWOOL ontvangen monsters, modellen en/of voorbeelden zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan ROCKWOOL terug te zenden. 

5.7Monsters, modellen of voorbeelden, welke door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en gelden als bevestiging dat de aan de monsters, modellen of voorbeelden voorafgaande werkzaamheden deugdelijk en op juiste wijze zijn uitgevoerd. Producten vervaardigd en werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig goedgekeurde monsters, modellen en/of voorbeelden kunnen derhalve geen aanleiding geven tot klachten.

5.8Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde Goederen en Diensten voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege en in zijn algemeenheid geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik. Het gebruik van de Goederen en Diensten alsmede de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van Opdrachtgever.

5.9Opdrachtgever staat er voor in dat hij de van ROCKWOOL gekochte Goederen en Diensten uitsluitend zal gebruiken voor het doel waarvoor ROCKWOOL de Goederen verkocht heeft en dit met in achtneming van en overeenkomstig de op Opdrachtgever en diens activiteiten toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is gehouden om alle noodzakelijke medewerking, faciliteiten en gegevens te verstrekken voor een inspectie, onderzoek of test ter verificatie het de in dit artikel opgenomen verplichting van Opdrachtgever met betrekking tot de het gebruik van de Goederen door Opdrachtgever en de naleving van de op Opdrachtgever en diens activiteiten toepasselijke wet- en regelgeving.

5.10ROCKWOOL houdt zich aan alle toepasselijke Europese, US, Verenigde Naties en nationale export restricties, waarbij de verkoop van bepaalde producten en/of diensten aan bepaalde landen, bedrijven en/of personen wordt verboden. Het naleven van de deze exportrestricties kan nimmer tot een wanprestatie aan de zijde van ROCKWOOL leiden.

5.11Indien Opdrachtgever Goederen en/of Diensten op enige wijze doorlevert, verplicht Opdrachtgever zich om bij deze doorlevering alle in artikel 5.10 bedoelde exportrestricties strikt na te leven.

5.12ROCKWOOL hanteert een Code of Conduct waaruit volgt dat ROCKWOOL en de ROCKWOOL groep een hoog niveau van integriteit nastreven. De ROCKWOOL groep is aangesloten het UN Global Compact initiatief, waarmee de ROCKWOOL groep zich heeft gecommitteerd aan fundamentele beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. ROCKWOOL verwacht van haar opdrachtgevers dat zij dezelfde beginselen hanteren. Meer informatie over de ROCKWOOL Code of Conduct kunt u vinden op www.ROCKWOOLgroup.com.

5.13ROCKWOOL hanteert een klokkenluidersregeling om derden in de gelegenheid te stellen om serieuze en gevoelige punten van zorg te melden met betrekking tot schendingen van bedrijfsethiek.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1Alle auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten, kwekersrechten, databankrechten, halfgeleiderrechten, portretrechten, rechten op niet-oorspronkelijke geschriften, domeinnaamrechten, handelsgeheimen en overige (semi)intellectuele eigendomsrechten ("Intellectuele Eigendom") met betrekking tot geleverde Goederen en Diensten, het ontwerp, de broncode, het voorbereidend materiaal en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat ROCKWOOL ontwikkelt, ontwerpt, vervaardigt of verstrekt, komen toe aan en berusten uitsluitend bij ROCKWOOL of haar leverancier. Meer in het bijzonder is ROCKWOOL enig eigenaar en rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 

6.2Opdrachtgever ontvangt met betrekking tot de Intellectuele Eigendom enkel een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet sub-licentieerbaar gebruiksrecht, beperkt tot wat nodig is om de Goederen en het resultaat van de Diensten voor het overeengekomen doel, en uitsluitend voor zichzelf te gebruiken. Het is Opdrachtgever behoudens andersluidende schriftelijke afspraak niet toegestaan om inhoud, materialen of delen van Goederen of Diensten te reproduceren, om te zetten of anderszins te bewerken.

6.3Opdrachtgever zal geen inbreuk op Intellectuele Eigendom maken. 

6.4Voor zover nodig, en voor zover de Intellectuele Eigendom niet reeds op basis van de wet aan ROCKWOOL toekomt, draagt Opdrachtgever hierbij (al dan niet bij voorbaat) om niet alle Intellectuele Eigendom over aan ROCKWOOL en levert deze hierbij aan ROCKWOOL, dan wel (indien een overdracht bij voorbaat wettelijk niet mogelijk is) zal Opdrachtgever al dergelijke rechten onverwijld nadat deze zijn ontstaan om niet aan ROCKWOOL overdragen en leveren. Opdrachtgever zal ROCKWOOL alle gevraagde medewerking verlenen en verleent ROCKWOOL hierbij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht, om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn om de Intellectuele Eigendom in naam van ROCKWOOL te doen registreren, inclusief maar niet beperkt tot het ondertekenen van alle formulieren, akten en overeenkomsten, zonder dat hieraan kosten voor ROCKWOOL zijn verbonden. 

6.5Voor zover Intellectuele Eigendom kan worden verkregen door een depot of registratie, is uitsluitend ROCKWOOL daartoe bevoegd.

6.6Ingeval tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever een geschil omtrent Intellectuele Eigendom ontstaat, wordt ROCKWOOL vermoed rechthebbende te zijn, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

6.7De door ROCKWOOL volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken, of een wezenlijk gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover daarop geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor ROCKWOOL rust, niet zonder haar schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

6.8ROCKWOOL is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor Opdrachtgever te bewaren. Indien ROCKWOOL en Opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door ROCKWOOL zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste 1 jaar en zonder dat ROCKWOOL instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

6.9Door het geven van een opdracht tot verveelvoudigen of reproductie van door Intellectuele Eigendom beschermde objecten verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op Intellectuele Eigendom van derden wordt gemaakt. Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL in en buiten rechte voor alle kosten en schade die uit een dergelijke inbreuk voortvloeit.

Artikel 7 Prijzen 

7.1Door ROCKWOOL opgegeven of met ROCKWOOL overeengekomen prijzen zijn Ex Works (incoterms 2010) en exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen doch inclusief verpakkingskosten, tenzij schriftelijk/uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

7.2Indien ROCKWOOL bijkomende Diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is vastgelegd in de overeenkomst dan wel het een opdracht betreft beneden een door ROCKWOOL vastgestelde omvang, is ROCKWOOL gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, prijzen van zaken en/of diensten door ROCKWOOL al dan niet van derden betrokken wijzigen, is ROCKWOOL gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

7.4Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst valutawijzigingen plaatsvinden waardoor overeengekomen prijzen in euro's hoger uitvallen, is ROCKWOOL gerechtigd die verhoging aan opdrachtgever door te berekenen en is hierin derhalve geen reden gelegen om de prijzen in een andere valuta aan te passen.

7.5Indien een opdracht uitgevoerd dient te worden naar ontwerp, tekening of andere aanwijzingen van Opdrachtgever, is ROCKWOOL gerechtigd Opdrachtgever hiervoor een separate prijs in rekening te brengen.

Artikel 8 Levertijd en aflevering

8.1De door ROCKWOOL opgegeven en de met haar overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht ROCKWOOL niet tot schadevergoeding en geeft Opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre ROCKWOOL niet binnen een door Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. ROCKWOOL is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

8.2De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door ROCKWOOL benodigde zaken en/of diensten. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door ROCKWOOL benodigde zaken en/of diensten vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

8.3De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van ROCKWOOL ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

8.4ROCKWOOL levert de Goederen Ex Works (Incoterms 2010), maar bepaalt de wijze waarop en door wie het transport wordt uitgevoerd. Indien ROCKWOOL op verzoek van Opdrachtgever tevens het transport van de Goederen naar Opdrachtgever uitvoert dan wel laat uitvoeren, doet ROCKWOOL zulks voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het moment van de risico-overdracht blijft de levering Ex Works. Indien ROCKWOOL het transport regelt, is Opdrachtgever verplicht de Goederen meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.

8.5Indien Opdrachtgever de Goederen niet komt/laat afhalen dan wel deze niet in ontvangst neemt op de overeengekomen leverdatum dan wel binnen de overeengekomen leverperiode, worden deze zolang ROCKWOOL dat wenselijk acht voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen. 

8.6ROCKWOOL bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Diensten worden uitgevoerd, doch houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van Opdrachtgever.

8.7ROCKWOOL is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 9 ICT-Diensten

9.1Indien van een Goed of Dienst softwareapplicaties, IaaS- en/of IoT-applicaties dan wel ondersteuning daarvan deel uitmaken ("ICT-diensten") zijn de bepalingen van dit artikel aanvullend van toepassing.

9.2Ter vaststelling van het door Opdrachtgever met de ICT-diensten beoogde gebruik heeft Opdrachtgever zich goed op de hoogte gesteld van de haalbaarheid van zijn doelstellingen, de geschiktheid van zijn systemen en aan de ICT-diensten verbonden beperkingen. ROCKWOOL aanvaardt ten aanzien van de selectie of geschiktheid van enige ICT-dienst geen aansprakelijkheid.

9.3ROCKWOOL zal Opdrachtgever in de gelegenheid stellen vóór ingebruikneming een door ROCKWOOL vast te stellen acceptatietest van maximaal 10 dagen te verrichten (zo nodig na koppeling met de systemen van Opdrachtgever) teneinde de goede werking binnen haar eigen omgeving te testen. Reproduceerbare fouten die daarbij aan het licht komen zullen door ROCKWOOL kosteloos worden hersteld. Voor het overige geldt dat Opdrachtgever de ICT-dienst accepteert in de staat waarin deze zich bevindt, behoudens wezenlijke en zichtbare gebreken. Niet-acceptatie van enige module of onderdeel laat de verplichting tot acceptatie van de overige onderdelen van een ICT-dienst onverlet. Herstelwerkzaamheden na afloop van de acceptatieperiode vormen een afzonderlijke, niet kosteloze ICT-dienst.

9.4Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is ROCKWOOL bevoegd voor alle tijd die zij aan de verlening van een ICT-dienst besteedt de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Onderhoud, ondersteuning en gebruikerstraining zijn niet bij de prijs voor de levering van een ICT-dienst inbegrepen, behalve wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.

9.5ROCKWOOL zal in geval van beëindiging tegen de door ROCKWOOL vast te stellen vergoedingen redelijke medewerking aan migratie naar een opvolgende dienstverlener verstrekken en, indien Opdrachtgever dit verlangt, daartoe koppelingen met de systemen van de opvolgende dienstverlener tot stand brengen, onder de voorwaarde dat vertrouwelijkheid van gegevens van ROCKWOOL gewaarborgd is.

Artikel 10 Overmacht

10.1Indien ROCKWOOL door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

10.2Onder overmacht zijn onder meer te verstaan: extreme weersomstandigheden, brand, wateroverlast, ongeval, ziekte of staking van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, stroomstoring, cyberterrorisme of andersoortige cyberaanvallen, beveiligingsincidenten, al dan niet opzettelijk(e) corrumpering of verlies van data, storende wettelijke bepalingen, export restricties, door ROCKWOOL onvoorziene problemen bij productie of transport van de Goederen, de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door ROCKWOOL zijn ingeschakeld en overige niet van de wil van ROCKWOOL afhankelijke omstandigheden.

10.3Indien sprake is van een overmachtsituatie is ROCKWOOL bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, is ook Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

10.4Indien ROCKWOOL bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Gebreken en reclame

11.1ROCKWOOL staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde Goederen en Diensten in overeenstemming met wat Opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Indien zich gebreken zouden voordoen in de door ROCKWOOL geleverde Goederen of Diensten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen, een redelijke prijsreductie toepassen, of het betrokken Goed of de betrokken Dienst opnieuw leveren, een en ander uitsluitend ter beoordeling van ROCKWOOL. 

11.2Eventuele garanties worden door ROCKWOOL uitdrukkelijk afgegeven in separate documentatie onder de in deze separate documentatie omschreven voorwaarden. Uit deze Algemene Voorwaarden kan het bestaan van een garantie dan ook niet worden afgeleid.

11.3Voor zover er een onder artikel 11.2 bedoelde garantie wordt afgegeven, vallen in ieder geval buiten deze garantie gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:

•normale slijtage; 

•het door (personeel van) Opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, dan wel door ander dan het normale voorziene gebruik; 

•onoordeelkundig bewaren, onderhouden of gebruiken door Opdrachtgever; 

•werkzaamheden door derden, montage/installatie of reparatie door derden of door Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROCKWOOL; 

•de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen; 

•naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van Opdrachtgever op maat geproduceerde en geleverde Goederen; 

•zaken die door Opdrachtgever aan ROCKWOOL ter bewerking of uitvoering van een opdracht zijn verstrekt dan wel in overleg met Opdrachtgever zijn aangewend; 

•door ROCKWOOL van derden betrokken onderdelen, voor zover deze derden geen garantie aan ROCKWOOL hebben verstrekt; 

•het verwerken door Opdrachtgever van de Goederen, tenzij ROCKWOOL een bepaalde wijze van verwerken uitdrukkelijk in haar documentatie, brochures e.d. vermeldt dan wel zonder enig voorbehoud schriftelijk heeft toegestaan; 

•vandalisme, weersinvloeden of andere externe oorzaken. 

11.4Een eventuele be- of verwerking van de door ROCKWOOL geleverde Goederen is voor eigen risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit enige be- of verwerking van de door ROCKWOOL geleverde Goederen.

11.5Geringe afwijkingen zijn niet als gebrek te kwalificeren en dienen door Opdrachtgever geaccepteerd te worden. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Goederen hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

11.6Ieder recht op garantie of reclame vervalt indien de Goederen door of namens Opdrachtgever ondeugdelijk of in strijd met door of namens ROCKWOOL gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen dan wel de gebruikelijke maatregelen/ voorschriften niet in acht zijn genomen, alsmede indien Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens ROCKWOOL niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

11.7Opdrachtgever dient de geleverde Goederen en Diensten meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame, vervanging en/of garantie vervalt. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde Goederen en/of transportschade dient op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen Opdrachtgever opleveren.

11.8Opdrachtgever dient eventuele klachten over Goederen, Diensten en/of de uitvoering van een overeenkomst binnen 8 dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij aangetekende brief aan ROCKWOOL melden. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op ROCKWOOL.

11.9Indien Opdrachtgever reclameert is hij verplicht ROCKWOOL in de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren en de tekortkoming vast te stellen. Opdrachtgever is verplicht om de Goederen waarover is gereclameerd ter beschikking van ROCKWOOL te houden, bij gebreke waarvan ieder recht op nakoming, herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding vervalt.

11.10Retourzending aan ROCKWOOL van verkochte Goederen, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van ROCKWOOL. De Goederen blijven te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. ROCKWOOL zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van ROCKWOOL.

11.11Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde Goederen geven Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Goederen.

11.12Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden in facturen van ROCKWOOL binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ROCKWOOL mede te delen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

11.13Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

11.14Na constatering van een tekortkoming in een Goed of Dienst is Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, ver- of bewerking en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1ROCKWOOL behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren Goederen voor, totdat al haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren Goederen geheel door Opdrachtgever zijn voldaan.

12.2Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is ROCKWOOL gerechtigd de haar toebehorende Goederen op kosten van Opdrachtgever te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. In dit kader is ROCKWOOL gerechtigd de bedrijfsruimte van Opdrachtgever te betreden.

12.3Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde Goederen te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van ROCKWOOL te bewaren. 

Artikel 13 Advisering

13.1ROCKWOOL streeft naar beste vermogen om de met haar adviezen en andere informatieverstrekking (waaronder begrepen maar niet beperkt tot berekeningen en tekeningen) beoogde resultaten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enkele garantie. Alle door ROCKWOOL gegeven adviezen en andere informatieverstrekking zijn derhalve geheel vrijblijvend en worden door ROCKWOOL verstrekt als niet bindende informatie.

13.2De door ROCKWOOL uitgebrachte adviezen en andere informatieverstrekking zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen.

13.3Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ROCKWOOL is het Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen en andere informatieverstrekking van ROCKWOOL openbaar te maken of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen. 

Artikel 14 Betaling

14.1Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van ROCKWOOL te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in de op de factuur vermelde valuta en uitsluitend op de wijze zoals op de factuur aangegeven.

14.2ROCKWOOL heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

14.3ROCKWOOL heeft het recht deelleveringen afzonderlijk te factureren. 

14.4Opdrachtgever doet afstand van ieder recht op opschorting en verrekening, noch komt hem een retentierecht op de Goederen toe. ROCKWOOL is steeds bevoegd al hetgeen zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan ROCKWOOL schuldig is/zijn.

14.5Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt en onverminderd het recht van ROCKWOOL om haar volledige schade te vorderen.

14.6Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum EUR 200. 

14.7Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd. Indien één van bovengenoemde situaties intreedt, is Opdrachtgever gehouden ROCKWOOL hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

14.8Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 Pandrecht en retentierecht

15.1ROCKWOOL heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en documenten die ROCKWOOL uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij op Opdrachtgever heeft of mocht krijgen. ROCKWOOL heeft het pandrecht en retentierecht jegens een ieder die afgifte van de zaken of documenten verlangt.

15.2ROCKWOOL kan de in artikel 15.1 bedoelde rechten ook uitoefenen voor hetgeen Opdrachtgever in verband met voorgaande en/of reeds uitgevoerde opdrachten nog aan ROCKWOOL verschuldigd is.

Artikel 16 Annulering

16.1Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren, indien Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan ROCKWOOL alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van ROCKWOOL en de winstderving door ROCKWOOL, te vermeerderen met BTW, aan ROCKWOOL te vergoeden. 

Artikel 17 Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1Buiten het bepaalde in artikel 11.1. heeft Opdrachtgever geen enkele aanspraak op ROCKWOOL wegens gebreken in of met betrekking tot de door ROCKWOOL geleverde Goederen en/of Diensten. ROCKWOOL is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen zaakschade, immateriële schade, gederfde inkomsten, stagnatieschade, reputatieschade en iedere andere gevolgschade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ROCKWOOL.

17.2ROCKWOOL is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

17.3ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de Goederen na aflevering heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft doorgeleverd, respectievelijk heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

17.4ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor enige schade indien levering van Goederen en/of Diensten niet mogelijk is als gevolg van exportrestricties, embargo's etc.

17.5ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen tenzij deze adviezen of aanbevelingen expliciet onderdeel uitmaken van een specifieke Dienst. In geval van een specifieke Dienst t gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen, zoals opgenomen in dit artikel 17. Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL voor alle aanspraken van derden in verband met door ROCKWOOL gegeven adviezen of aanbetalingen.

17.6ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde monsters, modellen of voorbeelden.

17.7ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. ROCKWOOL is evenmin aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen en/of andere zaken.

17.8Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door ROCKWOOL van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor ROCKWOOL voortvloeiende kosten.

17.9Schade aan Goederen veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking van de Goederen is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

17.10In alle gevallen waarin ROCKWOOL gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde Goederen en/of Diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ROCKWOOL, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

17.11Iedere vordering op ROCKWOOL, tenzij deze door ROCKWOOL is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

17.12Opdrachtgever zal ROCKWOOL evenals medewerkers van ROCKWOOL vrijwaren voor aanspraken van derden (hieronder ook begrepen bestuurlijke en/of strafrechtelijke boetes), medewerkers van ROCKWOOL daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever en/of de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie.

Artikel 18 ROCKWOOL personeel

18.1Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ROCKWOOL is het Opdrachtgever niet toegestaan om met een persoon die bij ROCKWOOL in dienst is of een persoon die in een voorafgaande periode van 12 maanden bij ROCKWOOL in dienst is geweest, een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze persoon op een andere wijze werkzaamheden voor Opdrachtgever te laten verrichten, voor zover deze werkzaamheden niet geschieden op basis van een met ROCKWOOL gesloten overeenkomst.  

18.2Het verbod uit dit artikel geldt vanaf de datum van totstandkoming van de eerste overeenkomst tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever en geldt tot na het verloop van 12 maanden na uitvoering van de laatste opdracht aan of overeenkomst met Opdrachtgever.

18.3In geval van overtreding van het in dit artikel 18 opgenomen verbod verbeurt de Opdrachtgever ten opzichte van en ten behoeve van ROCKWOOL een boete van EUR 10.000,- per overtreding en van EUR 250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ROCKWOOL op vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd haar recht om nakoming van deze Overeenkomst te vorderen.

Artikel 19 Bescherming persoonsgegevens

19.1ROCKWOOL zal bij het verzamelen en (verder) verwerken van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst van of ten behoeve van Opdrachtgever haar uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en, vanaf de inwerkingtreding daarvan, de ePrivacy Verordening en daarmee verbonden wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen naleven en passende beschermingsmaatregelen nemen. 

19.2Indien ROCKWOOL naar haar oordeel als verwerker in de zin van de AVG moet worden aangemerkt, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van ROCKWOOL in aanvulling op het in dit artikel bepaalde een schriftelijke verwerkersovereenkomst met haar aangaan en ondertekenen, conform het door ROCKWOOL aan te leveren model.

19.3Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL voor alle aanspraken van derden (waaronder in elk geval gebruikers en overheidsinstanties), financiële overheidssancties en kosten (waaronder kosten van rechtsbijstand), die voortvloeien uit een schending door Opdrachtgever van enig wettelijk voorschrift met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 20 Vertegenwoordiging

20.1Indien Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover ROCKWOOL aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

20.2Indien ROCKWOOL een overeenkomst sluit met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen zijn alle opdrachtgevers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens ROCKWOOL aansprakelijk.

20.3Indien ROCKWOOL een overeenkomst sluit met een onderneming in oprichting blijven de oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1Op de overeenkomst(en) tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever is Nederlandse recht van toepassing. 

21.2Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag 1980) is niet van toepassing op de overeenkomst(en) tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

21.3De plaats van uitvoering van alle opdrachten wordt geacht de vestigingsplaats van ROCKWOOL te zijn.

21.4Alle geschillen tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Nederland. In afwijking van deze bepaling heeft ROCKWOOL tevens en te allen tijde het recht om een geschil of vordering voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar Opdrachtgever gevestigd is of zijn feitelijke zetel heeft.

Artikel 22 Slotbepalingen

22.1De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. ROCKWOOL en Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

22.2Bij uitleg en interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

Versie, 2018

grodan